Missatge

Llicències CEDRO

Imprimeix

CEDRO autoritza certs usos de les obres que integren el seu repertori. Aquestes autoritzacions es concedeixen mitjançant llicències, atorgades tant en nom dels autors i editors socis d'aquesta entitat com, en alguns casos, dels autors i editors socis de les Entitats estrangeres amb les quals CEDRO ha format, o signi en el futur, convenis de representació recíproca.

Les llicències es concedeixen sota una sèrie de condicions i límits ia canvi d'una remuneració econòmica, que es calcula a partir d'unes tarifes generals presentades cada any per CEDRO al Ministeri de Cultura.

La legislació vigent en matèria de Propietat Intel.lectual estableix, com a principi general, que l'exercici exclusiu dels drets d'explotació d'una obra correspon al seu titular. Per això, serà necessària l'autorització prèvia dels titulars dels drets mitjançant l'Entitat de Gestió que els representi, o directament, llevat dels casos previstos per la Llei (límits als drets d'autor).

Entre les institucions i establiments als quals s'adrecen les llicències de CEDRO hi ha:

copisteries,
universitats,
centres d'ensenyament,
centres d'ensenyament musical,
biblioteques,
empreses,
centres de documentació,
organismes de l'Administració pública i
altres institucions.

http://www.cedro.org/licencias_cedro.asp